Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

1. Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy rowerlab.pl, dostępny pod adresem internetowym https://www.rowerlab.pl/ prowadzony jest przez Ecaterina Dudoglo prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Ecaterina Dudoglo RowerLab, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8982259323, REGON 386688425
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 • 2

2.Definicje

Konsument – klient będący osobą fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonująca czynności prawnej (zawierająca Umowę Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. Konsument w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Ecaterina Dudoglo RowerLab z siedzibą we Wrocławiu przy Placu Świętego Macieja 7a, NIP: 8982259323, REGON: 386688425

Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://www.rowerlab.pl/

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Sklepu Internetowego za pomocą poczty mailową podanej na stronie rower.lab@gmail.com, które bezpośrednio zmierza do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów znajdujących się w ofercie handlowej Sprzedawcy określające w szczególności ich rodzaj i liczbę.

Konto – funkcja Sklepu Internetowego umożliwiająca Klientowi złożenie zamówienia w Sklepie.

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą.

Punkt Odbioru –sklep stacjonarny RowerLab pod adresem Sklepu Internetowego Sprzedawcy, w którym Klient może odebrać kupiony i gotowy do jazdy Produkt.

3.Kontakt ze Sklepem

Adres Sprzedawcy: Sklep rowerowy RowerLab, Plac Świętego Macieja 7a, 50-244 Wrocław

Adres e-mail Sprzedawcy: rower.lab@gmail.com

Numer telefonu Sprzedawcy: 575 580 055

Numer rachunku bankowego 46 1090 2590 0000 0001 5037 9239

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9:00–19:00

4.Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Firefox, Chrome, Vivaldi, Opera w aktualnej wersji;
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
 • włączona obsługa plików cookies;

5.Informacje ogólne

Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta za pośrednictwem poczty mailowej.

Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych.

6.Oferowane metody dostawy oraz płatności

Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

 1. Paczkomaty,
 2. Przesyłka kurierska,
 3. Po uzgodnieniu telefonicznym, odbiór osobisty dostępny pod adresem: Sklep rowerowy RowerLab Plac Świętego Macieja 7a, 50-244 Wrocław

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
 2. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

7.Reklamacja i gwarancja

Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe i używane. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego używanego Produktu.

Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione

Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie (umowa sprzedaży). Sprzedawca dołączy też potwierdzenie gwarancji określonego w umowie sprzedaży do sprzedanego Produktu.

Uwaga: RowerLab nie ponosi odpowiedzialność za służbę kurierską. Z naszej strony rowery wraz z paczkami zostają bardzo dobrze zabezpieczone folią i kartonem. Przed odbiorem przesyłki sprawdź czy jej opakowanie nie jest uszkodzone lub nie było otwierane. W przypadku uszkodzenia należy spisać protokół szkody w obecności kuriera, kurier musi podpisać protokół. W ten sposób można dostać odszkodowanie (protokół trzeba spisać i zgłosić do DPD w ciągu 2 godzin). Paczka jest zabezpieczona na kwotę wartości roweru lub innego towaru.

8.Rezygnacja z zamówienia / odstąpienie od umowy

Możesz anulować zamówienie lub zrezygnować z niego w ciągu 14 dni od momentu odbioru przesyłki. Gdyby zamówienie zostało opłacone wcześniej, otrzymasz zwrot kosztu zamówienia oraz kosztu standardowej dostawy RowerLAB. Nie ponosimy natomiast kosztu przesyłki zwrotnej. Jeśli zdecydujesz się zatrzymać część zamówienia i zwrócić tylko niektóre jego elementy, koszt dostawy nie zostanie zwrócony.

Jeśli chcesz anulować lub zwrócić swoje zamówienie, poinformuj nas o tym pisemnie. Najlepiej odesłać pocztą dołączony do zamówienia formularz zwrotu. Możesz też wysłać odpowiednie pismo do RowerLab Ecataerina DUDOGLO z siedzibą we Wrocławiu Plac Świętego Macieja 7a, 50-244 NIP: 8982259323,  REGON: 386688425, lub na adres rower.lab@gmail.com. Podejmiemy próbę zwrócenia pieniędzy w ten sam sposób, w jaki dokonano płatności (albo, jeśli produkty nie zostały jeszcze opłacone, zmodyfikujemy odpowiednio stan Twojego konta Klienta) najszybciej, jak to możliwe – w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji o zwrocie produktów, pod warunkiem otrzymania produktów lub potwierdzenia ich odesłania. Jeśli wyrazisz na to zgodę, zwrot może zostać przekazany w inny sposób. W żadnym wypadku nie będzie się to wiązać z dodatkowymi kosztami.

Jeśli otrzymany produkt jest wadliwy, jak najszybciej poinformuj o tym firmę RowerLab Firma RowerLab Ecaterina Dudoglo zwraca pełen koszt wadliwych produktów. Niniejsze zapisy nie ograniczają żadnych praw, które ustawowo przysługują Klientowi.

9.Dane osobowe w Sklepie internetowym

Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

10.Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.