Regulamin Sklepu

Regulamin strony internetowej “www.rowerlab.pl”

Definicje

Strona internetowa – www.rowerlab.pl

Właściciel – podmiot będącym prawnym właściciel strony internetowej

Administrator – podmiot administrujący udostępnionymi usługami na stronie internetowej

1. Właściciel / Administrator

Właścicielem i Administratorem strony internetowej “rowerlab.pl” (zwanej dalej “Stroną”) jest Ecaterina Dudoglo, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8982259323

Treść, informacje i inne usługi prezentowane na niniejszej stronie zostały przeznaczone wyłącznie dla osób znajdujących się w Polsce.

Administrator świadczy swoje usługi na podstawie niniejszego Regulaminu, a wejście na tą stronę i korzystanie z zawartości na niej umieszczonych jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszej informacji prawnej. Użytkownik niewyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszej informacji, proszony jest o opuszczenie niniejszej strony internetowej.

Regulamin jest wiążący dla odwiedzającego Stronę bez konieczności zawierania odrębnej umowy.

2. Prawa własności intelektualnej

Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, zdjęć, dźwięków, innych materiałów umieszczonych na stronie stanowią własność działalności gospodarczej Ecateriny Dudoglo lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystywanie przez działalność gospodarczą przez ich właściciela.

Bez uprzedniej zgody działalności gospodarczej RowerLab, użytkownik nie może:

 • wykorzystywać (kopii/części) niniejszej strony internetowej lub oznaczeń zawartej w jej treści w celach komercyjnych;
 • modyfikować (części) niniejszej strony internetowej ani włączać jej treści innych opracowań (takich jak dokumenty papierowe, blogi lub strony internetowe osób trzecich.

3. Usługi

Administrator świadczy w ramach niniejszej strony internetowej usługi:

 • wyświetlania treści i informacji o Działalności Gospodarczej, jej usługach, doświadczeniu, zespole;
 • umożliwieniu nawiązania z Firmą kontaktu poprzez e-mail umieszczonym na stronie;

4. Warunki techniczne

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Strony są następujące:

 • Komputer z dostępem do sieci Internet;
 • Standardowa przeglądarka internetowa z obsługą cookies;
 • Posiadanie konta e-mail – dla niektórych z usług, wymagających podania adresu.

Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia usług w związku z modernizacją lub przebudową Strony albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego, w oparciu, o który działa Strona.

Administrator nie odpowiada za przerwy w świadczeniu usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych.

5. Reklamacje i odpowiedzialność

Administrator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jej funkcjonowaniem.
Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Strony powinny być:

 • pisemne i zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji;
 • przesłane listem poleconym na adres Administratora.

Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności na zasadach przewidzianych w Rozdziale 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, za treść informacji i opinii przekazywanych przez odwiedzających Stronę.

Wszelkie umieszczone na Stronie materiały i informacje nie są objęte gwarancją Administratora, co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

6. Udostępnienie informacji

Użytkownik niniejszej strony internetowej, udostępnia informacje w tym głównie dane osobowe oraz treść przesyłanej wiadomości, co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie ich względem określonych potrzeb Administratora Danych, które określone są w miejscu zbierania wskazanych informacji.

7. Dane osobowe

Administrator zbiera od Użytkowników korzystających z niektórych usług udostępnionych na niniejszej stronie www (np., formularz kontaktowy, formularz aplikacyjny) następujące
dane:

 • Imię i nazwisko;
 • Adres mail;
 • Treść zapytania (Twoje oczekiwania / brief), z którą się z Nami dzielisz itd.;

Szczegółowe informacje o tym, jakie dane osobowe zbiera Administrator na niniejszej Stronie oraz w jaki sposób te dane są wykorzystywane, można znaleźć tutaj

8. Ustalenia końcowe

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Kodeksu cywilnego.

Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług jest sąd właściwy dla siedziby Administratora.

Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu po uprzednim poinformowaniu odwiedzających Stronę o takiej zmianie.

Regulamin dostępny jest na Stronie oraz w wersji papierowej w siedzibie Administratora.

Niniejsza informacja prawna oraz korzystanie z niniejszej strony internetowej przez osoby ją odwiedzające podlegają przepisom prawa Polskiego.

9. Kontakt

W przypadku pytań dotyczących niniejszej strony internetowej, prosimy o kierowanie korespondencji na adres e-mail rower.lab@gmail.com